Informacja o Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.04.2024r. godz. 11.00

kwi 4, 2024 | Aktualności, Informacje dla akcjonariuszy

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych Wschód S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać na dzień 12 kwietnia 2024 roku na godz. 11:00, w siedzibie spółki w Lublinie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych Wschód S.A.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023
  7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego za rok 2023
  8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
c) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego
d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium
e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
f) podziału zysku
g) wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy

 1. Wolne wnioski
 2. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

oferty pracy bogdankaroboty
górnicze

oferty pracy bogdankaoferty
kupna i sprzedaży

oferty pracy bogdankaszkolenia