Informacja o Walnym Zgromadzeniu w dniu 31.03.2022r. godz. 12.00

kwi 25, 2022 | Aktualności, Informacje dla akcjonariuszy

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych Wschód S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać na dzień 31 marca 2022 roku na godz. 12:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej przy ul. Chopina 17/4 w Lublinie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych Wschód S.A.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021
 7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego za rok 2021
 8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 9. a) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
  b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
  c) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego
  d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium
  e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
  f) podziału zysku
  g) wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy

 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

oferty pracy bogdankaroboty
górnicze

oferty pracy bogdankaoferty
kupna i sprzedaży

oferty pracy bogdankaszkolenia