oferty pracy bogdankaprocedura
rekrutacyjna
oferty pracy bogdankaoferty
pracy
oferty pracy bogdankaformularz
rekrutacyjny

Procedura rekrutacyjna

sprawdź jak wygląda rekrutacja w PRS Wschód

Uwaga!
1. Na rozmowę kwalifikacyjną zabierz ze sobą wszystkie świadectwa i dyplomy szkolne oraz świadectwa pracy.
2. Pierwszy dzień szkolenia jest również Twoim pierwszym dniem pracy w PRS „WSCHÓD” S.A. i do tego czasu musisz poddać się badaniom lekarskim!
3. Pamiętaj, by wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i zapoznanie się z RODO.
4. Twoje dane przechowujemy przez okres trzech miesięcy.

Tylko 5 kroków dzieli Cię od wymarzonej pracy

1

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy na naszej stronie

2

Weryfikacja Twojego zgłoszenia

3

Czekaj na kontakt telefoniczny z naszej strony

4

Rozmowa rekrutacyjna

5

Badania lekarskie, podpisanie umowy, szkolenie bhp

Oferta pracy

Poznaj Aktualne oferty

Formularz rekrutacyjny

dołącz do nas

Dane osobowe

Wykształcenie

Doświadczenie

Pozostałe informacje

Klauzula rekrutacyjna PRS WSCHÓD S.A.


Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „Wschód” S. A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Wrońskiej 2.

Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iodo@wschod.com.pl

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
PRS „Wschód” S.A. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby działające z upoważnienia administratora, w jego imieniu i na jego polecenie wewnątrz struktury organizacyjnej administratora.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 3 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4) usunięcia danych osobowych,
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
CV możesz również wysłać na adres e-mail
W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego

oferty pracy bogdankaroboty
górnicze

oferty pracy bogdankaoferty
kupna i sprzedaży

oferty pracy bogdankaszkolenia